Wednesday, February 4, 2009

九阴真经

天之道,损有余而补不足,
是故虚胜实,不足胜有余。
人徒知枯坐息思为进德之功,
殊不知上达之士,圆通定慧,
体用双修,即动而静,虽撄而宁。
或身搔动,或时身重如物镇压,或时身轻欲飞,
或时如缚,或时奇寒壮热,或时欢喜躁动,
或时如有恶物相触,身毛惊竖,或时大乐昏醉。
凡此种种,须以下法导入神通。
遍身毛孔皆悉虚疏,即以心眼见身内三十六物,
犹如开仓见诸麻豆等,心大惊喜,寂静安快。
-----------------------------
在下近来元气大伤,
唯有修炼此心法,
才得以回复元气。
P/s:要不是九阳神功全文太长,
      我定练九阳。

1 comment:

frozeH said...

小心走火入魔啊老兄